שביבי אש
לסדר תרומה

וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה (כה, ב):

במדרש (תנדבא"ר פי"ז): בשעה שאמרו ישראל נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע מיד אמר להם הקב"ה וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה.

ונראה לרבנו (נ"י) [זצ"ל], על פי מה שאמרו במדרש (שמו"ר נב, ז): ר"מ אומר כשאמרו ישראל נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע מיד הרהרו ע"ז בלבם. וכבר פירש רבנו (נ"י) [זצ"ל] במקום אחר בארוכה, כי ר"מ לשיטתו אזיל, באשר הוא אומר (פסחים נט ע"ב) תפוס לשון ראשון, וכאשר הוציאו מפיהם נַעֲשֶׂה טרם אמרו וְנִשְׁמָע, הראו בזה כי חפיצים המה במעשה לעשות טרם ישמעו וילמדו כי מאסו בלימוד. והנה מעשה העגל היה, כי מיאנו בלימוד עד אשר יבינו גם המה את המעשה אשר יעשון, ואמרו (שמות לב, א): "עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ", ואנחנו נלך ונמשך אחריו כבהמה בבקעה מבלי להבין ולהשכיל - כאשר האריך בזה רבנו (נ"י) [זצ"ל] במ"א. ועכ"פ נקוט מיהא פלגא בידך, כי באמרם נַעֲשֶׂה קודם לנִשְׁמָע, הראו לדעת אפס קצה מעשה העגל ומשפטו. והנה אם לא היו חוטאים בעגל לא היו צריכין למעשה המשכן וקרבנותיו - כאשר כתבנו למעלה, ועל זה כוננו דברי המדרש: "בשעה שאמרו נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע מיד אמר להם "וְיִקְח לִי תְּרוּמָה", ודו"ק כי כל חפיצים לא ישוו בו.

וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי (כה, ב):

יש לשאול מדוע שנה פעמים וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה, וגם: תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי?

לאמר רבנו (נ"י) [זצ"ל] בזה דבר נפלא, כי הנה על "וְיִקְחוּ לִי" פירש רש"י: "לשמי", ופירשו המבארים, כי הורה לנו בזה, כי כל צדקה וחסד אשר יעשה האדם יעשה אותם לשם ה' לבדו באשר הוא צוה על ככה, ולא בעבור כי ידבנו לבו ותשאהו נפשו הטובה אל הטוב ואל מעשה הצדקה, יען האיש טוב לבב פותח את ידו לכל שואל ומבקש ולא יבדיל בין צדיק לרשע, ורבות פעמים יפזר כספו לאיש אשר לא יתכן לעשות אתו צדקה, ולא ייטב בעיני ה'. והנה האיש אשר לבו לב בשר ואין מעצור לרוחו מליתן לכל הפושט יד, זאת העצה היעוצה לו, כי יתן את מעשרותיו ואת כסף הקדשים אשר לו אל יד המוכן, גבאי צדקה אשר יעשה עמהם צדקת ה', ויחלקם לאביוני אדם תמימי דרך ההולכים בתורת ה'.

וזהו שאמר ויקחו לי לשמי, כי יתנו כסף הצדקה לשם ה', אבל - "מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ", לתת תרומת כספו לכל אשר יצא אליו נפשו, מזה - "תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי" מידו, ואתם תחלקו אותה על נכון.