Group photo
Left to right: Ben Cromer, Yixuan Chen, Ying Liu, Justin Rodriguez, Brian Zakrzewski